Được phê duyệt bởi xổ số Wisconsin - tháng 8 năm 2021

cao thu chot so mb hom nay Tính năng và thủ tục

Powerball của Wisconsin với Power Play

MỘT. Chủ đề và tên của trò chơi:

Tên của trò chơi này là Powerball Wisconsin Wisconsin với Power Play. Đó là một trò chơi trong đó người chơi chọn cả một bộ năm (5) số khác nhau từ một (1) đến sáu mươi chín (69) và một (1) số bổ sung, powerball, từ một (1) Sáu (26). Tại tùy chọn người chơi, các số có thể được chọn hoặc chọn ngẫu nhiên bằng máy tính.

Năm (5) số chiến thắng được chọn ngẫu nhiên bởi một bản vẽ, cộng với một (1) số bổ sung, Powerball, được chọn ngẫu nhiên bởi một bản vẽ. Một giải thưởng Pari-Mutuel được trao cho phù hợp, theo bất kỳ thứ tự nào, năm (5) trong số năm (5) số được rút ra cộng với Powerball. Giải thưởng SET được trao cho việc khớp Powerball Plus, theo bất kỳ thứ tự nào, bốn (4), ba (3), hai (2), một (1) hoặc số không (0) trong tập hợp năm (5) số vẽ; và để phù hợp, theo bất kỳ thứ tự nào, năm (5), bốn (4) hoặc ba (3) của các số trong tập hợp năm (5) số được rút ra mà không khớp với Powerball.

Ngoài việc lựa chọn các số chiến thắng, một số nhân từ hai (2) đến mười (10) sẽ được chọn ngẫu nhiên bằng bản vẽ (xem Phần C). Số này sẽ nhân số tiền thắng, không bao gồm giải độc đắc, trên mỗi lần chơi được mua cho cùng một bản vẽ đó. Bất kể số hệ số nhân được chọn, số nhân cho giải thưởng một triệu đô la ($ 1.000.000) sẽ không bao giờ lớn hơn hai (2). Một Powerball Wisconsin Wisconsin với vé chơi điện sẽ được phân biệt với vé Powerball Wisconsin Wisconsin với một thông điệp cho thấy người chơi đã mua tính năng Power Play.

Xổ số Wisconsin là một thành viên của nhóm sản phẩm Powerball xổ số đa quốc gia (MUSL). Các quy tắc của nhóm sản phẩm Powerball, sau đây được gọi là quy tắc nhóm, được đính kèm, bằng cách tham khảo, được đưa vào và thực hiện một phần của các tính năng và quy trình này. Các tính năng và thủ tục này sẽ được giải thích theo cách phù hợp với các quy tắc nhóm. Trong trường hợp xung đột giữa các tính năng và quy trình này và các quy tắc nhóm, các tính năng và quy trình này sẽ được kiểm soát.

Các Powerball của Wisconsin với các tính năng và quy trình chơi sức mạnh không áp dụng cho vé cho Powerball của Wisconsin có các tính năng và quy trình riêng.

Đối với các mục đích của chương trình hiệu suất của nhà bán lẻ xổ số, trò chơi này được coi là một trò chơi giải độc đắc.

B. Giá vé:

 1. Giá của một vé là ba đô la ($ 3,00), hoặc giá khác như được quy định bởi Quản trị viên Xổ số. Trò chơi ba đô la ($ 3,00) này bao gồm xổ số chấm bi chơi hai đô la ($ 2,00) trên Powerball của Wisconsin, cho phép người chơi nhập một (1) chơi (một (1) bộ năm (5) số khác nhau từ một trường từ một (1) đến sáu mươi chín (69), cộng với một (1) số bổ sung, powerball, từ một trường khác từ một (1) đến hai mươi sáu (26)) trong mỗi bản vẽ mà vé được mua cũng như đủ điều kiện Trên vé đó để đủ điều kiện cho tính năng chơi điện.
 2. Vé được mua cho bản vẽ hiện tại cũng có thể được mua tan suat cap lo trong các bản vẽ mười một (11) tiếp theo. Theo quyết định riêng của mình, xổ số có thể chỉ định rằng ít hơn mười hai (12) bản vẽ có sẵn để mua. Vé chỉ có thể được mua cho các bản vẽ liên tiếp bắt đầu với bản vẽ tiếp theo có sẵn để mua. Mỗi bản vẽ được mua đều có thể được phân bổ giải thưởng cho cùng một bản vẽ như được nêu trong Phần C (1).
 3. Các tùy chọn để chọn bản vẽ trong tương lai và các số do người miền bắc trực tiếp hôm nay chơi chọn có thể bị giới hạn trên máy bán xổ số Wisconsin.
 4. Vé không thể bị hủy, và không có khoản hoàn trả. Trách nhiệm duy nhất của người chơi là xác minh tính chính xác của các trò chơi. Việc đặt các vở kịch được thực hiện với rủi ro của người chơi thông qua một nhà bán lẻ tham gia các vở kịch.
 5. Một nhà bán lẻ xổ số, nhóm các nhà bán lẻ xổ số, hoặc chính xổ số sẽ không trực tiếp hoặc cố ý bán một vở kịch hoặc kết hợp các vở kịch cho xổ số miền bắc xổ số miền bắc hôm nay bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sẽ đảm bảo cho người mua như vậy một chiến thắng giải độc đắc. Người chơi hoặc nhóm người chơi sẽ không trực tiếp mua một vở kịch hoặc kết hợp các vở kịch sẽ đảm bảo cho người mua như vậy một chiến thắng giải độc đắc.

C. Cấu trúc giải thưởng, bao gồm số và giá trị của các giải thưởng:

 1. Tất cả các giải thưởng được tài trợ chỉ ra khỏi vé mua. Khoảng năm mươi phần trăm (50%) của mỗi đô la được chơi được phân bổ cho giải thưởng. Giải so xo ninh thuan thưởng được trao như sau:
  CUỘC THI ĐẤU Tỷ lệ cược PHẦN THƯỞNG
  5 trên 5 cộng với Powerball 1: 292.201.338 *Giải độc đắc được bảo đảm tối thiểu, được chia đều cho tất cả soi mb 2888 các trò chơi hợp lệ phù hợp, theo bất kỳ thứ tự nào, năm trong số năm số được rút ra và Powerball. Số nhân không có tác dụng đối với giải thưởng này; Giải thưởng tối đa là Giải thưởng Powerball tiêu chuẩn.
  5 trên 5 1: 11.688.054 Đặt* Giải thưởng trị giá 1.000.000 đô la nhân với hai (với giá trị giải thưởng là 2.000.000 đô la) cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, năm trong số năm số được rút ra chứ không phải Powerball. Số nhân không có tác dụng đối với giải thưởng này.
  4 trên 5 cộng với Powerball 1: 913,130 Đặt* Giải thưởng trị giá 50.000 đô la nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, bốn trong số năm số được rút ra và Powerball.
  4 trên 5 1: 36,526 Đặt* Giải thưởng $ 100 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, bốn trong số năm số được rút ra chứ không phải Powerball.
  3 trên 5 cộng với Powerball 1: 14,495 Đặt* Giải thưởng $ 100 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, ba trong số năm số được rút ra và Powerball.
  3 trên 5 1: 580 Đặt* Giải thưởng $ 7 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, ba trong số năm số được rút ra chứ không phải Powerball.
  2 trên 5 cộng với Powerball 1: 702 Đặt* Giải thưởng $ 7 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, hai trong số năm số được rút ra và Powerball.
  1 trên 5 cộng với Powerball 1:92 Đặt* Giải thưởng $ 4 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác, theo bất kỳ thứ tự nào, một trong năm số được rút ra và Powerball.
  Chỉ có Powerball 1:39 Đặt* Giải thưởng $ 4 nhân với số số nhân cho mỗi trò chơi hợp lệ, phù hợp chính xác với không có trong năm số được rút ra và Powerball.

  *Số tiền giải độc được bảo đảm tối thiểu cho mỗi lần rút được xác định bởi quy trình được mô tả trong các quy tắc nhóm. Giải thưởng được bảo đảm tối thiểu và giải thưởng đặt có thể được giảm hoặc tăng theo các quy tắc của nhóm trong một số trường hợp nhất định. Nhóm sản phẩm Musl Powerball có thể cung cấp số tiền thưởng tối thiểu được đảm bảo hoặc tăng tối thiểu về số tiền thưởng lớn giữa các bản vẽ hoặc thực hiện các thay đổi khác trong việc phân bổ tiền thưởng. Một mô tả đầy đủ về các phương pháp được sử dụng để thay đổi giải độc đắc được bảo đảm tối thiểu và giải thưởng đặt được tìm thấy trong các quy tắc nhóm đính kèm.

  Tất cả các giải thưởng trong trò chơi này (ngoại trừ những giải thưởng rõ ràng ở trên) được nhân với số phát điện như sau khi giải độc đắc được quảng cáo ít hơn hoặc bằng với mức giải độc đắc chính:

  Số nhân # Tỷ lệ cược ĐỊNH NGHĨA
  10 1:43 Gấp 10 lần giải thưởng đã giành được
  5 1:22 5 lần giải thưởng đã giành được
  4 1:15 4 lần giải thưởng đã giành được
  3 1: 2.4 3 lần giải thưởng đã giành được
  2 1: 1.8 2 lần giải thưởng đã giành được

  Tất cả các giải thưởng trong trò chơi này (ngoại trừ những giải thưởng rõ ràng ở trên) được nhân với số phát điện như sau khi giải độc đắc được quảng cáo lớn hơn mức giải độc đắc chính:

  Số nhân # Tỷ lệ cược ĐỊNH NGHĨA
  5 1:21 5 lần giải thưởng đã giành được
  4 1:14 4 lần giải thưởng đã giành được
  3 1: 3.3 3 lần giải thưởng đã giành được
  2 1: 1.75 2 lần giải thưởng đã giành được

  Mức giải độc đắc chính được định nghĩa là mức giải độc đắc an toàn (tính bằng đô la) khi giá trị số nhân 10 được loại bỏ khỏi các giá trị hệ số nhân phát điện có thể. Mức giải độc đắc chính ban đầu được đặt ở mức một trăm năm mươi triệu đô la (150.000.000 đô la) và sẽ không bao giờ ít hơn số tiền đó.

 2. Nếu giải thưởng giải độc đắc không giành được trong một bản vẽ, số tiền thưởng được phân bổ cho giải độc đắc sẽ được thêm vào nhóm giải thưởng giải độc đắc như được nêu trong các quy tắc của nhóm cho bản vẽ tiếp theo.
 3. Giải thưởng giải độc đắc sẽ được thanh toán, tại cuộc bầu cử của người chiến thắng giải độc đắc, với một niên kim của mỗi người chiến fo4 mobile thắng hoặc thanh toán tùy chọn tiền mặt. Người chiến thắng giải độc đắc có sáu mươi (60) ngày kể từ ngày xác thực vé để chọn phương thức thanh toán niên kim hoặc phương thức thanh toán tùy chọn tiền mặt. Nếu người chiến thắng giải độc đắc không chọn phương thức thanh toán trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày xác thực vé, thì giải thưởng sẽ được trả dưới dạng giải thưởng niên kim. Một cuộc bầu cử được thực world cup chau au hiện sau khi người chiến thắng trở thành quyền giải thưởng là cuối cùng và không thể bị thu hồi, rút ??hoặc thay đổi.

  Một khoản thanh toán tùy chọn tiền mặt của giải thưởng giải độc đắc bằng tổng số tiền được giữ cho nhóm giải thưởng giải độc đắc. Nếu giải thưởng giải độc đắc là số tiền được đảm bảo, thì số tiền thanh toán bằng tiền mặt sẽ được xác định bằng cách chia số tiền giải thưởng giải qatar fc độc đắc được quảng cáo cho yếu tố niên kim thu được thông qua quy trình báo giá chính thức của MUSL. Nếu một niên kim có giá trị tiền mặt dưới số tiền tối thiểu được nêu trong các quy tắc của nhóm, nhóm sản phẩm Musl Powerball, theo quyết định riêng của mình, có thể chọn trả giá trị tiền mặt của niên kim.
 4. Người nắm giữ một vé chiến thắng có thể chỉ giành được một (1) giải thưởng cho mỗi lần chơi (bộ năm (5) số cộng với Powerball) liên quan đến các số được rút ra và chỉ được hưởng giải thưởng cao nhất giành được bằng cách khớp các số đó.

D. Tần suất của bản vẽ:

Sẽ có ba (3) bản vẽ mỗi tuần, thường là vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy, và thông thường vào lúc 9:59 tối giờ trung tâm. Vé cho một bản vẽ có thể không được bán sau 8:59:59 tối vào buổi tối của bản vẽ đó; Tất cả các vé được bán sau khi nghỉ 9:00 tối vào ngày vẽ sẽ được phát hành cho (các) bản vẽ tiếp theo.

Trong một khoảng thời gian, theo quyết định của quản trị viên bộ phận xổ số, Wisconsin, Powerball với vé chơi điện có thể được tính vào mục nhập Super 2nd Chance. Xổ số Wisconsin sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự bỏ bê, thất bại hoặc thiếu sót nào từ phía Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ hoặc bất kỳ dịch vụ giao hàng hoặc chuyển phát nhanh nào khác được sử dụng để cung cấp Super Super 2nd của người chơi để gửi thư đến Xổ số Wisconsin. Xổ số không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với vé Super 2nd Chance bị mất, bị phá hủy hoặc bị loại khỏi việc tham gia vào một bản vẽ khi các vé đó nằm trong tầm kiểm soát của xổ số. Tất cả các vé được gửi đến Xổ số Wisconsin để vào các bản vẽ cơ hội siêu hạng 2 trở thành tài sản của xổ số Wisconsin và sẽ không được trả lại. Chỉ vé được gửi đến và nhận tại địa chỉ chính xác để nhập vào bản vẽ Super 2nd Chance mới đủ điều kiện cho bản vẽ Super 2nd Chance.

E. Phương pháp chọn người chiến thắng:

Các số chiến thắng được lựa chọn bởi một bản vẽ ngẫu nhiên được thực hiện theo các quy tắc và quy trình nhóm của Hiệp hội Xổ số nhiều tiểu bang và SEC. 565,27 (2) Thống kê.

F. Phương pháp thanh toán cho người chiến thắng:

 1. Theo quy trình xác thực của Hiệp hội Xổ số và Xổ số nhiều tiểu bang Wisconsin, một vé gốc (không phải là bản sao) sẽ là bằng chứng duy nhất của một trò chơi chơi hoặc chơi. sẽ là một con người duy nhất, cho xổ số Wisconsin hoặc một nhà bán lẻ xổ số Wisconsin sẽ là phương pháp duy nhất để nhận giải thưởng hoặc giải thưởng. Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số sáu trăm đô la ($ 600) trở lên yêu cầu người yêu cầu cung cấp số an sinh xã hội của mình, số nhận dạng người nộp thuế cá nhân của anh ấy hoặc cô ấy hoặc một mẫu IRS đã hoàn thành đúng Chủ sở hữu có lợi cho việc khấu trừ thuế và báo cáo của Hoa Kỳ) theo hạn chót yêu cầu theo mục F (9). Các thực thể vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, niềm tin và những sinh vật không phải người khác không đủ điều kiện để chơi hoặc nhận giải thưởng trong trò chơi này. Xổ số Wisconsin không chịu trách nhiệm cho vé bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc vé bị hỏng sau khi mua sao cho thông tin xác thực không có sẵn để hoàn thành các quy trình xác nhận trên vé.
 2. Vé bị vô hiệu nếu bị đánh cắp, cắt xén, thay đổi, giả, không thể đọc được, bị đăng ký sai, khiếm khuyết hoặc các bài kiểm tra xác nhận thất bại. "Khiếm khuyết" bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi trong phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, mã hoặc lập trình của trò chơi. Xổ số theo quyết định riêng của mình có quyền trả bất kỳ vé bị cắt xén hoặc đăng ký sai dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh của yêu cầu cụ thể. Hành động như vậy của xổ số là cuối cùng và không thể xem xét được.
 3. Giải thưởng ít hơn sáu trăm đô la ($ 600) có thể được yêu cầu và thanh toán thông qua văn phòng xổ số Wisconsin hoặc nhà bán lẻ xổ số Wisconsin theo thời hạn yêu cầu theo mục F (9). Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số một trăm chín mươi ngàn, chín trăm chín mươi chín đô la (199.999 đô la) hoặc ít hơn có thể được thực hiện bởi 1) khi ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và trình bày trực tiếp cho nó Bất kỳ văn phòng xổ số nào để xác nhận và thanh toán theo thời hạn yêu cầu theo mục F (9), hoặc 2) bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và gửi thư để xác nhận và thanh toán cho trụ sở xổ số ở Madison. Nếu yêu cầu một giải thưởng qua thư, Vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được gửi đến trụ sở xổ số ở Madison trong một phong bì được địa chỉ đúng với bưu chính trả trước theo thời hạn yêu cầu theo Mục F (9). Thanh toán bất kỳ giải thưởng nào với tổng số tiền hai trăm nghìn đô la (200.000 đô la) hoặc nhiều hơn phải được thực hiện bằng cách ký vào mặt sau của vé trúng thưởng ban đầu, hoàn thành mẫu yêu cầu xổ số và trình bày trực tiếp với trụ sở xổ số ở Madison để xác nhận và thanh toán bằng yêu cầu bồi thường Hạn chót theo Mục F (9). Xuất hiện cá nhân tại trụ sở xổ số ở Madison có thể được miễn theo quyết định riêng của Quản trị viên Xổ số. Tất cả các giải thưởng ngoại trừ giải độc đắc sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc bằng séc.
 4. Tất cả các vé được gửi đến xổ số Wisconsin với mục đích chuộc lại trở thành tài sản của xổ số và sẽ không được trả lại.Tất cả các vé giành được $ 600 trở lên được gửi trực tiếp đến văn phòng xổ số với mục đích chuộc lỗi sẽ không được trả lại sau khi vé đã ký được bằng xổ số.Đã ký, vé chưa thanh toán giành được $ 599 trở xuống được gửi trực tiếp đến văn phòng xổ số có thể được trả lại theo quyết định riêng của xổ số.Không có vé giành chiến thắng nào sẽ được trả lại một khi giải thưởng cho vé đó đã được trả bởi một văn phòng xổ số, bất kể số tiền trúng.Vé không chiến thắng được gửi trực tiếp đến văn phòng xổ số có thể được trả lại theo quyết định riêng của xổ số.
 5. Tùy chọn tiền mặt Giải thưởng giải độc đắc sẽ được thanh toán bằng séc hoặc chuyển dây. Tất cả các giải thưởng giải độc đắc được thanh toán trong ba mươi (30) khoản thanh toán tốt nghiệp, với khoản thanh toán ban đầu được thực hiện bằng séc, được theo sau bởi hai mươi chín (29) khoản thanh toán hàng năm được tài trợ bởi một niên kim. Các khoản tiền cho việc thanh toán ban đầu cho giải thưởng Annuidized sẽ được MUSL cung cấp để thanh toán bằng xổ số của bên trước ngày dương lịch thứ mười lăm sau bản vẽ. Một tiểu bang có thể chọn thực hiện thanh toán ban đầu từ các quỹ của chính mình sau khi xác nhận, với thông báo cho MUSL.

  Trong trường hợp người chiến thắng giải thưởng giải độc đắc trong thời gian thanh toán, nhóm sản phẩm, theo quyết định riêng của mình, theo bản kiến ??nghị của người trúng xổ số ("bất động sản") cho xổ số và luật pháp Wisconsin, có thể Tăng tốc thanh toán tất cả các số tiền xổ số còn lại cho bất động sản. Nếu nhóm sản phẩm đưa ra quyết tâm như vậy, thì chứng khoán và tiền mặt được giữ cho người chiến thắng giải độc đắc đã chết, đại diện cho giá trị hiện tại của phần đó của các khoản thanh toán xổ số trong tương lai sẽ được tăng tốc, sẽ được phân phối cho bất động sản. Việc định giá chứng khoán và xác định giá trị hiện tại của các khoản thanh toán xổ số được tăng tốc phải theo quyết định riêng của nhóm sản phẩm.
 6. Một giải thưởng không được yêu cầu không được chia sẻ giữa những người đã giành giải thưởng. . Ngày vẽ. Một (1) người yêu cầu giải thưởng chỉ được hưởng một nửa (1/2) cổ phần của giải độc đắc.)
 7. Giải thưởng có thể được trả vào buổi sáng sau khi bản vẽ, cung cấp chứng nhận số tiền giải thưởng của Hiệp hội Xổ số nhiều tiểu bang được hoàn thành.
 8. Cho đến khi một chữ ký được đặt trên một vé trong khu vực được chỉ định cho chữ ký, một vé sẽ được sở hữu (giữ) bởi người mang vé. Khi một chữ ký được đặt trên vé ở nơi được chỉ định, người có chữ ký xuất hiện trong khu vực sẽ là chủ sở hữu (chủ sở hữu) của vé và sẽ được hưởng (tuân theo các yêu cầu xác nhận) cho bất kỳ giải thưởng nào được quy cho.
 9. Người nắm giữ một chiến thắng của Wisconsin, Powerball với vé chơi điện phải nhận giải thưởng, theo phần F (3), trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày vẽ hoặc giải thưởng sẽ bị tịch thu. Nếu yêu cầu một giải thưởng trực tiếp tại văn phòng xác nhận xổ số, thì vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được nhận bằng xổ số trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày vẽ. Nếu yêu cầu một giải thưởng qua thư, phong bì trả trước bưu chính có chứa vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được đánh dấu vào hoặc trước thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày. Phong bì có chứa vé trúng thưởng ban đầu và mẫu yêu cầu xổ số phải được Văn phòng Xổ số Wisconsin nhận được ở Madison trong vòng mười bốn (14) ngày sau thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày hoặc giải thưởng sẽ bị mất. Tất cả thông tin yêu cầu yêu cầu phải được nhận bởi Văn phòng Xổ số Wisconsin ở Madison trong vòng mười bốn (14) ngày sau thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày hoặc giải thưởng sẽ bị tịch thu. Trong trường hợp Thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang hoặc tình huống không lường trước tương tự xảy ra, thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày có thể được gia hạn theo quyết định riêng của Quản trị viên Xổ số Wisconsin.
 10. Theo luật hồ sơ mở của Wisconsin (Phần 19.31-19,39 Wis. Số liệu thống kê.), Xổ số được yêu cầu tiết lộ tên người chiến thắng, nơi cư trú và, nếu có được, giống nhau.Nếu một người chơi thắng và yêu cầu một giải thưởng, xổ số có thể sử dụng tên, sự giống nhau và nơi cư trú của mình mà không được bồi thường cho bất kỳ mục đích nào.Khi nhận được giải thưởng, người chiến thắng sẽ từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với xổ số và đại diện của nó đối với bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra từ việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó.
 11. Bất kỳ người chơi nào vi phạm các tính năng và quy trình này đều không đủ điều kiện để giành giải thưởng.Bất kỳ trò chơi hoặc kết hợp các vở kịch nào sẽ đảm bảo chiến thắng giải độc đắc là vô hiệu.
 12. Thanh toán giải thưởng phải tuân theo các quy định của Quy tắc nhóm và Sec. 565.30 Wis. Số liệu thống kê.

Đăng ký Câu lạc bộ Người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi

Tham gia Câu lạc bộ người chơi và nhận email hàng ngày về số chiến thắng, thông tin trò chơi, tin tức xổ số độc quyền, cảnh báo tặng quà, thông báo chiến thắng, v.v.

bàn phím_arrow_up